P.G. Subject
1st Sem Fees
2nd Sem Fees
3rd Sem Fees
4th Sem Fees
English
Rs. 10,000/-   
Rs. 6,000/-
Rs. 10,000/-   
Rs. 6,000/-
Bengali
Rs. 10,000/-   
Rs. 6,000/-
Rs. 10,000/-   
Rs. 6,000/-
Physics
Rs. 12,000/-
Rs. 12,000/-
Rs. 12,000/-
Rs. 12,000/-
Mathematics
Rs. 12,000/-
Rs. 12,000/-
Rs. 12,000/-
Rs. 12,000/-